Klauzule niedozwolone.

Jesteś przedsiębiorcą uważaj na to co zamieszczasz w regulaminach. Jesteś konsumentem – znaj swoje prawa.

Klauzule niedozwolone lub też abuzywne możemy spotkać nie tylko w regulaminach sklepów internetowych ale też m.in. w regulaminach firm pożyczkowych, umowach zawieranych z bankami, ubezpieczycielami, na siłowni, basenie czy w szkole tańca.

O klauzulach niedozwolonych możemy mówić wyłącznie wtedy gdy jedną strona umowy jest przedsiębiorca a drugą konsument. Jeśli osoba fizyczna zawiera umowę z inną osobą fizyczną, to postanowienia zawarte w takiej umowie, choćby były niekorzystne dla kupującego, nigdy nie zostaną zakwalifikowane jako abuzywne.

Klauzule, o których mowa mają chronić słabszą stronę, czyli konsumenta, przed rozwiązaniami narzuconymi przez przedsiębiorcę.

Pamiętaj jednak, że jako klauzule niedozwolone nie będą traktowane takie postanowienia umowy, które dotyczą głównych świadczeń stron, czyli np. ceny za usługę czy towar.

Zgodnie z zasadą rozszerzonej skuteczności kontroli abstrakcyjnej, wpis do rejestru niedozwolonych klauzul umownych, skutkuje zakazem stosowania postanowienia w odniesieniu nie tylko do podmiotu, wobec którego zostało wydane orzeczenie będące podstawą wpisu, ale również do wszystkich przedsiębiorców stosujących wzorce umów w obrocie z konsumentami.

Na dzień dzisiejszy klauzul zarejestrowanych przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji jest już 6943. Jeśli masz jakieś wątpliwości czy nie jesteś zmuszany do zawarcia umowy niezgodnej z prawem lub jako przedsiębiorca masz wątpliwości co do zapisów w swoich regulaminach, zajrzyj do urzędowego rejestru, który znajduje się TUTAJ. Po ściągnięciu rejestru w formacie pdf bardzo łatwo szukać interesującego nas zapisu np. po słowie. W internetowym rejestrze przydatne jest sortownie wg. branż.

Jak już wspomniałem klauzule możemy spotkać w każdej dziedzinie. Często stosowane są w umowach pożyczki czy kredytu. Jednymi z najczęściej stosowanych klauzul abuzywnych są:

Klauzula 1095 „Opłata przygotowawcza za przygotowanie i zawarcie niniejszej umowy (…) jest bezzwrotna”

Klauzula 4114 „Opłatę przygotowawczą za przygotowanie i zawarcie niniejszej umowy pożyczki strony zgodnie ustaliły na 5% wartości pożyczki”

Klauzula 1239 ” W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania”

Klauzule abuzywne spotkać możemy również spędzając czas wolny. UOKiK zakwestionował już wielokrotnie niezgodne z prawem klauzule, w których organizatorzy bezprawnie przyznawali sobie prawo do niezwracania pieniędzy za niezrealizowane usługi: niewykorzystane lekcje tańca, pływania, wcześniejsze opuszczenie parku wodnego czy stoku narciarskiego.

Klauzula nr 358, „Nie wykorzystywanie któregokolwiek ze świadczenia zawartego w umowie z woli klienta nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty”

Klauzula nr 748 „Opłaty za niewykorzystane lekcje nie podlegają zwrotowi”

Klauzula nr 3647 ” Spółka zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Klienta-Uczestnika do celów marketingowych (katalogi, foldery, strony www i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania imprezy (…)”

Klauzula nr 4420 „Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych na hali basenowej”

Kary za stosowanie klauzul niedozwolonych nie są niskie. Niestety niektórym instytucjom opłaca się je stosować nawet pomimo płacenia kar.


Dodaj komentarz